Wpis powstał we współpracy z marką YES.

 

kolczyki i pierścionek – Biżuteria YES

spódnica z rozcięciem – MLE (model Pafos, właśnie wrócił w pełnej rozmiarówce)

sweter z moherem – MLE (model Laax)

skórzany pasek – Toteme

buty – Gianvito Rossi 

 

  W dobie AI, Tik Toka i przebodźcowania naszych umysłów stworzyć kampanię reklamową, którego punktem wyjścia ma być poezja, a konkretnie jeden wiersz, to duże ryzyko. To była moja pierwsza myśl, gdy usłyszałam o nowej kampanii marki YES. Po obejrzeniu tego krótkiego filmu zmieniłam jednak zdanie. A może to jest właśnie to, czego potrzebujemy i na co czekałyśmy?

  Nasza noblistka napisała "Portret kobiecy" ponad czterdzieści lat temu, a jednak absurdy stawianych nam oczekiwań wciąż mają się świetnie. Zostawiam tu dla Was ten utwór Wisławy Szymborskiej, który niejednoznacznie i celnie zarazem kreśli portret współczesnej kobiety. 

 

“Portret kobiecy”  

Musi być do wy­bo­ru,
Zmie­niać się, żeby tyl­ko nic się nie zmie­ni­ło.
To ła­twe, nie­moż­li­we, trud­ne, war­te pró­by.
Oczy ma, je­śli trze­ba, raz mo­dre, raz sza­re, czar­ne, we­so­łe, bez po­wo­du peł­ne łez.
Śpi z nim jak pierw­sza z brze­gu, je­dy­na na świe­cie.
Uro­dzi mu czwo­ro dzie­ci, żad­nych dzie­ci, jed­no.
Na­iw­na, ale naj­le­piej do­ra­dzi.
Sła­ba, ale udźwi­gnie.
Nie ma gło­wy na kar­ku, to bę­dzie ją mia­ła.
Czy­ta Ja­sper­sa i pi­sma ko­bie­ce.
Nie wie po co ta śrub­ka i zbu­du­je most.
Mło­da, jak zwy­kle mło­da, cią­gle jesz­cze mło­da.
Trzy­ma w rę­kach wró­bel­ka ze zła­ma­nym skrzy­dłem, wła­sne pie­nią­dze na po­dróż da­le­ką i dłu­gą, ta­sak do mię­sa, kom­pres i kie­li­szek czy­stej.
Do­kąd tak bie­gnie, czy nie jest zmę­czo­na.
Ależ nie, tyl­ko tro­chę, bar­dzo, nic nie szko­dzi.
Albo go ko­cha, albo się upar­ła.
Na do­bre, na nie­do­bre i na li­tość bo­ską.